bmw
narzedzia-esklep.pl/pneumatyka-c256.html
bemka
sprzedaż piasku powiat poznański

nowe bmw
bm5
transport z Anglii
A A A

BADANIE NATĘŻENIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH I MIJANIA

Podczas jazdy, wskutek drgań i wstrząsów, reflektory zmie­niają swoje położenie. Jednocześnie postępuje zużywanie się po­włoki lustra odbijającego promienie- świetlne. Czynniki te powo­dują konieczność okresowej kontroli świateł. Na prawidłowość wyników badania świateł mają wpływ: Obciążenie pojazdu, które powinno być zgodne z wymagania­mi instrukcji badań danego typu pojazdu. Wpływ wartości obciążenia i jego rozmieszczenia jest szczególnie duży w przy­padku elastycznych zawieszeń. Ciśnienie w ogumieniu kół jezdnych, które powinno być spraw­dzone i wyregulowane; dopuszcza się odchyłkę od ciśnie­nia nominalnego w granicach ± 0,01 MPa dla ogumienia nis-kociśnieniowego i ±0,02 MPa dla ogumienia wysokociśnienio­wego. Stanowisko badania, którego nawierzchnia powinna być po­ zioma (dopuszczalne wzniesienie 1 mm na 1 m) i płaska (do­puszczalna odchyłka płaskości 1 mm). Ustawienie samochodu w stosunku do ekranu czy przyrządu, odgrywające dużą rolę przy pomiarze ustawienia świateł w płaszczyźnie poziomej. Prawidłowy obraz plamy świetlnej świateł drogowych na ekra­nie przedstawia przedstawiają schematycznie nominalne położenie środków plam świetlnych bądź granicy światła i cienia oraz pola tolerancji ustawienia swia- Do badania świateł drogowych i mijania niezbędny jest ekran kontrolny lub specjalne przyrządy. Ekran kontrolny stanowi płytę zamocowaną prostopadle do nawierzchni stanowis­ka z naniesioną siatką linii, ułatwiającą określenie miejsca ba­dania. W razie braku ekranu można zastąpić go gładką pionową ścianą. Za pomocą ekranu kontrolnego można sprawdzić tylko usta­wienie świateł. W tym celu samochód ustawia się na stanowisku pomiarowym w odległości 10 m od ekranu, tak aby oś podłużna samochodu była prostopadła do ekranu. Na ekranie umieszcza się (przyczepia się lub rysuje) dwa krzyże, których rozstaw i odle­głość od nawierzchni stanowiska (wysokość) powinny być .zgod­ne z warunkami technicznymi badania świateł danego typu sa­mochodów. Po włączeniu świateł obserwuje się położenie środ­ków plam świetlnych lub granicy światła i cienia w stosunku do położeń nominalnych. Ustawienie świateł reguluje się w przy­padku, gdy odchyłki położeń środków plam świetlnych lub gra­nicy śwatła i cienia przekraczają wartości dopuszczalne. teł. Wymiary a, b, c, charakterystyczne dla danego typu samo­chodu, określa instrukcja badania. Przykładowe wartości dla nie­których samochodów podano w tabl. 9-4. Przyrządy do badania świateł można podzielić wg zasady dzia­łania lub zakresu stosowania. W zależności od zasady działania rozróżniamy przyrządy ekranowe i fotoelektryczne. W razie wystąpienia odchyłek należy śru­bą 3 regulacji poziomnicy 4 doprowadzić obraz do położenia no­minalnego, a wychylenie pęcherzyka poziomnicy wskaże wartość odchyłki. Jeżeli odchyłka jest większa od dopuszczalnej, ustawie­nie świateł należy skorygować. Przykładem przyrządu ekranowego produkcji krajowej jest przyrząd Bd.01.01 Prawidłowe obrazy plam świetl­nych na matówce w przypadku świateł drogowych — a w przypadku symetrycznych świateł mi- Dokładniejsze są przyrządy fotoelektryczne. Z przyrządów fo-toelektrycznych produkcji krajowej wymienić należy przyrząd typu PUR-1 składający się z kamery z wbudowanym układem fotoelektrycznym, statywu do mocowania kamery i umożliwiającego przesuwanie jej w kierunku pionowym oraz podwozia umożliwiającego przemieszczanie przyrządu. Przyrząd jest wyposażony w drążki oporowy i ustawczy, umożliwiające ustawienie osi optycznej kamery równolegle do podłużnej osi samochodu. Przyrząd ten służy do kontroli ustawienia świateł samochodu i może być używany do pomiarów przy świetle dzien­nym oraz w pomieszczeniach o małej powierzchni. Przyrząd typu PUR-2 stanowi nowszą odmianę przyrządu PUR-1. Budową nie różni się on od przyrządu PUR-1, lecz oprócz kontroli ustawienia umożliwia pomiar natężenia świateł. Przyrząd typu KS-20 również produkcji krajo­wej, przeznaczony jest do ustawiania świateł drogowych i mija­nia w płaszczyźnie poziomej i pionowej, pomiaru ich położenia oraz oceny natężenia światła. WYPOSAŻENIE STANOWISKA — Stanowisko diagnostyczne, którego nawierzchnia spełnia omó­wione wyżej warunki. Urządzenie do kontroli ciśnienia i uzupełniania powietrza w ogumieniu. Ekran do kontroli ustawienia świateł. Przyrząd ekranowy Bd.01.01 do kontroli ustawienia świateł. Przyrząd PUR-1 do kontroli ustawienia świateł. Przyrząd PUR-2 do kontroli ustawienia i natężenia świateł. Przyrząd KS-20 do kontroli ustawienia i natężenia świateł. Obciążniki. Okulary spawalnicze. Komplet narzędzi monterskich. PRZEBIEG ĆWICZENIA PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO BADAŃ Sprawdzić ciśnienie i ewentualnie uzupełnić powietrze w ogu­mieniu. Wartość nominalna ciśnienia określona jest w instruk­cji fabrycznej pojazdu. Obciążyć pojazd zgodnie z wymogami instrukcji fabrycz­nej. Nacisnąć kilkakrotnie na nadwozie pojazdu lub przejechać krót­ki odcinek drogi, w celu ułożenia się zawieszenia. Oczyścić szkła reflektorów, sprawdzić prawidłowość układu nacięć. Sprawdzić wstępnie stopień naładowania akumulatora przez włączenie świateł drogowych i obserwację jasności światła; odcień pomarańczowy świadczy o niedostatecznym naładowa­niu akumulatora bądź zużyciu powłoki lustra. Uruchomić silnik. Zwiększenie się jasności świateł przy śred­niej prędkości obrotowej świadczy o niedostatecznym nałado­waniu akumulatora. Włączyć światła pozycyjne i obserwować stan powłoki od­blaskowej lustra. Ciemne plamy są oznaką ubytków powłoki, zmniejszającej natężenie światła. Wyniki obserwacji zanotować w karcie kontroli. Zdjąć ramki ozdobne reflektorów, sprawdzić stan śrub regu­lacyjnych ustawienia reflektorów. KONTROLA USTAWIENIA ŚWIATEŁ ZA POMOCĄ EKRANU Ustawić samochód na stanowisku tak, aby podłużna oś sy­metrii samochodu była prostopadła do ekranu i przechodziła przez jego środek. Odległość samochodu od ekranu powinna wynosić 10 lub 5 m w zależności od powierzchni stanowiska Zaznaczyć na ekranie obrazy krzyży w miejscach określo­nych rozstawem i wysokością reflektorów oraz parametrami a i b W przypadku samochodów o nieznanych pa­rametrach ustawienia świateł Włączyć światła drogowe, przysłonić jeden reflektor i obser­wować jasną plamę świetlną, która powinna wyodrębniać się dokładnie w miejscu naniesionego krzyża Przysłonić drugi reflektor i obserwować jasną plamę jak wy­żej. Wyłączyć światła mijania. W przypadku symetrycznych świateł mijania obserwować po­ziomą granicę światła i cienia, która powinna przebiegać po­niżej linii środków krzyży Światła asymetryczne kontroluje się pojedynczo; dopuszczalne odchyłki Wyniki zanotować w karcie pomiarów. Uwaga: Jeżeli samochód ustawiony jest w odległości 5 m od ekranu, parametry o, b, c należy zmniejszyć do połowy wartości. KONTROLA USTAWIENIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH I MIJANIA ZA POMOCĄ EKRANOWEGO PRZYRZĄDU Bd.01.01 "Ustawić koła samochodu do jazdy na wprost. Oprzeć drążek oporowy o bieżniki opon kół przednich Wysunąć drążek ustawczy tak, aby odległość matówki — ekranu od reflektora wynosiła ok. 800 mm (odległość ta za­znaczona jest nacięciem na pręcie stanowiącym wyposażenie przyrządu). Ustawić ekran — matówkę na wprost badanego reflektora tak, aby oś optyczna głowicy pokrywała się z osią reflektora. Za pomocą poziomnicy ustawić płaszczyznę ekranu prosto­padle do nawierzchni. Włączyć światła drogowe. Obserwować środek plamy świetlnej (przez okulary spawal­nicze), który przy prawidłowo ustawionych reflektorach po­winien znajdować się w środku krzyża matówki Przechylić głowicę przyrządu za pomocą śruby poziomnicy tak, aby środek plamy świetlnej znalazł się w środku krzyża matówki. Odczytać na poziomnicy liczbę działek, o którą wychylił się pęcherzyk powietrza od położenia zerowego. Określić wartość odchylenia pamiętając, że jedna działka na poziomnicy odpowiada przesunięciu plamy świetlnej o 4 cm na ekranie odległym o 10 m od badanego reflektora. — Przywrócić pionowe położenie matówki (śrubą wyregulować położenie poziomnicy tak, aby wskazywała poziom). — Włączyć światła mijania i porównać obraz z przedstawionym — W przypadku stwierdzenia odchylenia, przechylić głowicę jak poprzednio. — Odczytać wartość odchylenia od położenia nominalnego. Sprawdzić ustawienie drugiego reflektora. Zanotować wyniki. KONTROLA USTAWIENIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH I MIJANIA ZA POMOCĄ FOTOELEKTRYCZNEGO PRZYRZĄDU PUR-1 Ustawić koła samochodu do jazdy na wprost. Oprzeć drążek oporowy o bieżniki opon kół przednich samo­chodu. Drążek ustawczy wysunąć tak, aby soczewkę przyrządu usta­wić możliwie blisko reflektora. Ustawić przyrząd tak, aby oś optyczna soczewki pokryła się z osią reflektora. Włączyć światła drogowe i przesuwając dźwignię przesłony fotokomórki obserwować wychylenie wskaźnika miliampero-mierza. Odczytać położenie linii poziomej cienkiej matówki w stosun­ku do poziomu „0" dla maksymalnego wskazania miliampero-mierza. Zanotować wartość odchylenia. Uchwycić za rękojeść przyrządu i lekko unieść tylną stopkę statywu. Wychylając przyrząd w poziomie (w lewo i prawo) obserwo­wać wskazania miliamperomierza (wzrost wartości wskazań przy skośnym, w stosunku do podłużnej osi pojazdu, ustawie­niu kamery świadczy o wadliwym ustawieniu świateł w płasz­czyźnie poziomej). Zanotować wartości maksymalnego wychylenia. Ustawić kamerę równolegle do osi podłużnej samochodu. Zmienić światła drogowe na światła mijania. Obserwować linię granicy światła i cienia, która powinna przebiegać w pobliżu „0", poziomo — dla świateł symetrycz­nych — lub w kierunku odchylonym, w prawo pod kątem ok. 15° — dla świateł asymetrycznych. W przypadku gdy granica światła i cienia jest słabo widoczna, należy uchwy­cić rękojeść przyrządu i lekko unieść tył przyrządu. Wówczas cień granicy będzie przemieszczał się na matówce, co ułatwi odczyt. Zanotować wartość odchylenia. KONTROLA USTAWIENIA ORAZ NATĘŻENIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH I MIJANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU KS-20 Ustawić długość łączników zderzaków tak, aby odległość mię­dzy szkłem reflektora i soczewką urządzenia wynosiła 30 cm. Ustawić koła samochodu do jazdy na wprost. Zderzaki wstawić pod bieżniki opon kół przednich, a sworz­nie łączników teleskopowych włożyć w otwory prowadnicy w ten sposób, aby łączniki były wzajemnie równoległe. Ustawić na prowadnicy kółka prowadzące urządzenia. Przesuwając urządzenie wzdłuż prowadnicy i manewrując gło­wicą w górę i w dół, ustawić środek soczewki tak, aby jej oś pokryła się z osią badanego reflektora. Pokrętło przełącznika przestawić w położenie 7 (wskazówka miernika powinna zająć położenie odpowiadające wartości 16). Jeżeli wskazówka zajmuje inne położenie, to przez obrót wkrę­takiem potencjometru w miejscu „cechowanie 7" sprowadzić wskazówkę w wymagane położenie. Przestawić pokrętło przełącznika w pozycję 77. Wykonać cechowanie jak poprzednio, lecz w miejscu „cecho­wanie 77". Przełącznik obrotowy ustawić w położenie ,,0". Włączyć światła mijania i kręcąc pokrętłem bębnowym do­prowadzić poziomą linię na ekranie do pokrycia się z granicą światła i cienia. Odczytać na podziałce bębna wartość (wyrażoną w cm), o jaką odchylona jest od poziomu granica światła i cienia na ekranie odległym od reflektora o 10 m. — Zanotować wynik. Włączyć światła drogowe, pokrętło przełącznika obrotowego ustawić w położenie „pomiar". Pokręcając pokrętłem bębnowym i pokrętłem przesuwu foto­elementu, uzyskać maksymalne wychylenie wskazówki lukso-mierza. Na podziałce bębna odczytać wartość odchylenia strumienia światła w pionie. Wartość odchylenia świateł w płaszczyźnie poziomej określa wartość przesunięcia fotoelementu od punktu zerowego. Zanotować wyniki. REGULACJA USTAWIENIA ŚWIATEŁ ZA POMOCĄ EKRANU Samochód ustawić jak przy kontroli ustawienia świateł. Włączyć światła mijania. Za pomocą elementów regulacyjnych reflektorów wprowadzić granicę światła i cienia w obszar mieszczący się w polu tole­rancji ustawienia jak najbliżej położenia no­minalnego. Włączyć światła drogowe i sprawdzić, czy plamy świetlne znajdują się w polu tolerancji ustawienia świateł drogowych. REGULACJA USTAWIENIA ŚWIATEŁ ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU Bd.01.01 Przyrząd ustawić jak przy kontroli ustawienia świateł. Włączyć światła mijania. Za pomocą elementów regulacyjnych reflektora ustawić po­łożenie granicy światła i cienia 1,5*4-2 mm poniżej poziomej linii matówki. Włączyć światła drogowe i sprawdzić, czy plama świetlna znajduje się w środku matówki. Uwaga: jak przy ustawianiu świateł za pomocą ekranu. REGULACJA USTAWIENIA ŚWIATEŁ ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU PUR-1 Przyrząd ustawić jak przy kontroli ustawienia świateł. Włączyć światła mijania. Za pomocą elementów regulacyjnych reflektora sprowadzić granicę światła i cienia do linii cienkiej ekranu ustawionej na zero (lub w inne położenie odpowiadające nominalnemu usta­wieniu świateł mijania, określonemu w instrukcji danego typu samochodu). włączyć światła drogowe. Pokręcić pokrętłem mikroamperomierza i stwierdzić, czy ma­ksymalne wychylenia wskazówki występują przy ustawieniu linii poziomej ekranu w obszarze dopuszczalnym (±2,5 działki od zera). Pamiętając maksymalne wychylenia wskazówki przy wychy­laniu przyrządu w poziomie, wyregulować ustawienie światła tak, aby to maksymalne wychylenie uzyskać przy ustawieniu kamery równolegle do osi podłużnej samochodu. REGULACJA USTAWIENIA ŚWIATEŁ ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU KS-20 Ustawić przyrząd jak przy kontroli ustawienia świateł. Ustawić na pokrętle bębnowym wartość obniżenia granicy światła i cienia określoną w instrukcji dla danego typu sa­mochodu. Włączyć światła mijania. Za pomocą elementów regulacyjnych reflektora doprowadzić do zgodności położenia granicy światła i cienia z poziomą osią ekranu. W przypadku świateł asymetrycznych należy również zwrócić uwagę na położenie punktu wzniosu linii odchylenia światła. Włączyć światła drogowe. Pokrętło bębnowe ustawić w położeniu określonym dla da­nego typu samochodu. Przesunąć fotoelement w położenie zero. Ustawić pokrętło przełącznika obrotowego w położeniu „po­miar". Manewrować elementami regulacyjnymi reflektora tak, aby uzyskać maksymalne wychylenie wskazówki luksomierza. POMIAR NATĘŻENIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU KS-20 Ustawić prawidłowo reflektory. Ustawić pokrętło bębnowe w położeniu ,,zero". Ustawić pokrętło przełącznika obrotowego w położeniu „po­miar". Włączyć światła drogowe. Odczytać na górnej podziałce miernika luksomierza wartość natężenia świateł; światło należy uznać za zadowalające, je­żeli jego natężenie jest większe niż 16. POMIAR NATĘŻENIA ŚWIATEŁ MIJANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU KS-20 Ustawić prawidłowo reflektory. Ustawić pokrętło bębnowe w położeniu „góra 10". Ustawić pokręto przełącznika obrotowego w położeniu „po­miar". Fotoelement ustawić za pomocą pokrętła w lewym skrajnym położeniu. — Włączyć światła mijania. _ Odczytać na dolnej podziałce luksomierza natężenie oświetlę-nia, które nie powinno być większe niż 1 lx. ANALIZA WYNIKÓW Wyniki otrzymane podczas kontroli ustawienia świateł należy zestawić w karcie pomiarów. Pożądane jest, aby kontrolę prze­prowadzić przynajmniej dwiema metodami. Umożliwi to opraco­wanie wniosków dotyczących nie tylko prawidłowości ustawienia świateł, ale również dokładności badania różnymi metodami. Dokonać oceny jakości ustawienia świateł porównując uzyska­ne wyniki z warunkami technicznymi. W razie niemożności pra­widłowego ustawienia świateł, dokonać oględzin nadwozia w celu wykrycia ewentualnych odkształceń powypadkowych, uniemożli­wiających regulację. W sprawozdaniu należy podać szkic stanowiska, spostrzeże­nia, szkice otrzymanych obrazów, kartę pomiarów oraz analizę wy­ników i wnioski.